III. AZ EMBERI KOMMUNIKÁCIÓ

Az emberi kommunikációnak két vetülete különböztethető meg: biológiai (az élő szervezet rendszereinek információcseréje) és társadalmi (az ember és közösségek, szociális rendszerek információcseréje). A biológiai kommunikációnak elsődleges szerepe van életünkben, formái és szabályszerűségei az evolúció során egyre bonyolultabbá váltak (az embernél minőségi ugrás következett be), lehetővé vált a beszéd, a nyelv és azok a különböző kommunikációs formák és szabályok, amit a társadalmi kommunikációhoz sorolunk. A beszéd segítette a társas kapcsolatokat, a közös problémamegoldást, a létfenntartást. Az emberi kommunikáció legfőbb oka, hogy az ember társadalomban él, nélküle nem létezne a társadalom. (A kommunikáció pszichológiai szükséglet is - az önkifejezés igénye, mások befolyásolása stb. miatt.)

Az emberi kommunikációt alaposabban vizsgálva összegyűjthetjük, melyek a kommunikáció funkciói:

 • önkifejezés (minden emberben élő vágy, melynek érzelmi töltése is van)
 • közlésvágy (a megszólalás igénye, a gondolat láthatóvá tétele)
 • felszólító (minden kommunikáció tartalmazza)
 • meggyőzés (partnerre irányul)
 • üzenet (minden közlésnek van hírértéke)
 • kontaktusteremtés (a kommunikáció szabályozza a kapcsolatot)
 • metanyelvi funkció (a kódot, a jelet értelmezzük)

A kommunikációt fajtája szerint nagyon sok szempont mentén különböztethetjük meg. Az alábbi felsorolás jól reprezentálja a rendkívül sokrétű megközelítési módot.
A kommunikáció fajtája szerint lehet:

 • verbális (szóbeli) - nem verbális (pl. mimika, testtartás > nem nyelvi kódon (=beszéd) alapul)
 • interperszonális (személyközi) - multiperszonális (sok személy közötti)
 • tudatos - nem tudatos
 • intim - nyilvánosság előtt zajló
 • direkt - indirekt
 • személyes - személytelen (pl. névtelen telefon)
 • egyéni (autonóm, önálló döntést hozó) - csoportos (csoport részeként kommunikál)
 • nyílt - rejtett
 • többcsatornás (pl. látom, hallom) - egycsatornás
 • kölcsönös - egyoldalú
 • mikro (személyközi) - makro (társadalmi, nem a tömeg, nem a média közvetíti)
 • digitális - analóg
 • köznapi - ünnepi
              - tudományos

              - esztétikai
              - vallásos
 • őskommunikáció - modern kommunikáció
Tanulmányaid, ismereteid alapján milyen jellemzőit tudod felsorolni az utóbbi két kommunikáció-fajtának? (őskommunikáció, modern kommunikáció)

A közvetlen emberi kommunikáció gondolatok, érzelmek átadására irányul. Az üzenet tartalma mellett azonban nagyon fontos, hogy milyen formában juttatjuk kifejezésre mondanivalónkat. Az emberi kommunikációban két szinten zajlik az információátadás:

 • verbális szinten (ez a direkt, tudatos nyelvi kommunikáció)
  A verbális kommunikáció emberi nyelven való közlést jelent. Eszköze az emberi nyelv, mely szoros kapcsolatban van a társadalmi helyzettel, a szocializációval (=ismeretek, szokások, viselkedési rendszerek elsajátítása kommunikáció útján - egész életünkön át tart).
 • nem verbális szinten (ez beszéd nélküli kommunikáció) - a tudatosság különböző szintjén használjuk. Ha a verbálist kíséri, metakommunikációnak nevezzük, melynek viszonya a verbálishoz lehet: ismétlés, ellentmondás, helyettesítés, kiegészítés, szabályozás).
  Fajtái pl.: tekintet (egyik legfontosabb), mimika (arcjáték), vokalitás (hangtulajdonságok, tempó, sóhaj, beszédhiba), gesztus, testtartás, proxémikai (a felek közötti térközszabályozás),
  tapintás (a bizalmasság kifejezése, mely egyéniség és kultúrafüggő) stb.
A kommunikáció során fenntartott térköz (distancia) lehet:
intim: 0-60 cm
személyes: 60-150 cm
társadalmi: 1,5-4 m
nyilvános: 4-8 m

Földünk minden embere hasonló arckifejezéssel mutatja ki bánatát, csodálkozását, indulatát. Az arcmimikának egy kis részét tudjuk szabályozni, ezeket szándékosan alkalmazzuk is beszélgetés közben.

A nem verbális üzeneteknek bizonyos funkcióival olyan dolgokat is kifejezhetünk, amelyeket nehéz lenne csupán a nyelv segítségével közölni. Pl.:
A társas helyzet kezelése. Egy beszélgetés során folyamatosan jeleznünk kell a beszélgetőtársunknak a pozitív vagy negatív reakciónkat, és olyan dolgokat, amelyek segítik a társalgás zökkenőmentes lezajlását, vagyis kezelnünk kell a partnert.
Az énmegjelenítés. Valamennyi társalgásban fenn kell tartanunk a rólunk kialakult képet, illetve meg kell ismertetnünk új partnereinkkel önmagunkat. Ezekben az esetekben is a nem verbális kommunikáció eszközeihez kell nyúlnunk, mivel a szóbeli közlés nem vezethet eredményre. Például nyitottságunkat, közvetlenségünket nem szavakkal mondjuk el, hanem mondjuk az öltözékünkkel vagy egy apró mosollyal jelezzük egy új partnerünknek.
Érzelmi állapotok kommunikációja. Kutatások kimutatták, hogy nagyon erős kapcsolat van az érzelmek és a mimika között, méghozzá annyira erős, hogy az adott érzést már akkor is átélik az emberek, amikor az arcizmaikat az ahhoz az érzéshez kapcsolódó állapotba hozzák.

Az érzelmi üzenetek kibocsátásának és értelmezésének képessége egyénenként változik, érdekesség, hogy a vizsgálatok szerint a nőknek ezekhez nagyobb az érzékük.

Próbáld ki: állj a tükör elé, és mosolyogj! Mi a tapasztalatod?

A közlés két szintjét nem lehet szétválasztani, szorosan összefüggnek, szinte minden alkalommal együtt jelennek meg a társalgásban, bizonyos munkamegosztás van közöttük. Ha azonban a szóbeli és nem szóbeli üzenetek ellentmondanak egymásnak, a nem verbális eszközök határozzák meg a kommunikációt.
A nem verbális jelzések mennyisége, kifejezőereje, jellege erősen függ az adott nép kultúrájától. Így például Európa déli vidékein élő, temperamentumos népeknél (latin népek, szerbek, törökök, görögök) sokkal nagyobb teret kapnak a teátrális mozdulatok, gesztusok stb., mint a "hűvös" északon (Nagy-Britannia, Skandináv országok, Németország).
A nem verbális üzenetek sokkal hatékonyabban és őszintébben fejezik ki az érzelmeket, mint a beszélt nyelv.

Igaznak gondolod-e azt az állítást, hogy csak a Homo sapiens nyelve képes hamis jelzéseket kibocsátani, vagyis hazudni?

Az emberi nyelvet különböző jelzések, indexek kísérik. Lényegében mindaz, ami az emberek életét meghatározza, s egyesekkel közössé, másoktól különbözővé tesz, megjelenik a kommunikációban. Ezek a kulturális szignálok, melyek fontos információt terjesztenek az egyénről, s egyben kifejezik egy csoport, egy társadalom kultúráját is. (Ehhez társadalmi konszenzusra van szükség - egyezményes jelek.)
Legelterjedtebb kulturális szignálok a ruházat és annak viselés, a hajviselet, a test díszei (nyaklánc, jelvény, márkajelek).

A kulturális szignálok személyhez kötöttek (a viselőhöz), statikusak (az adott pillanatban jellemzik a személyt), a történelem során változnak, bővülnek, egy részük kifejezetten a női szerep tartozéka (szoknya, fülbevaló, arcfestés, táska).            

Milyen példákat tudsz említeni a kulturális szignálokra?

EGY KIS NYELVÉSZET

Az emberi kommunikáció évmilliók alatt alakult ki, a környezethez való állandó alkalmazkodás során. Legelterjedtebb formája a beszéd. elsődleges eszköze pedig a természetes nyelv.
A nyelv egyrészt biológiai-anatómiai adottságokhoz kötött, másrészt társadalmi jelrendszer, kialakulásának társadalmi feltételei voltak. Pillantsunk néhány ismert nyelvész kommunikációs elméletébe.

Ferdinand De SAUSSURE (1857-1913) az általános nyelvészet professzoraként párizsi és genfi egyetemeken munkálkodott. A „Bevezetés az általános nyelvészetbe” címu könyve meghatározó jelentoségu nyelvészeti alapmu, axiómái máig érvényesek, a nyelvészeti elemzések alapját képezik.
Saussure élesen és pontosan különbséget tett a beszéd és a nyelv fogalma között, szerinte a
- nyelv: egy természetes nyelv társadalmilag intézményesített oldala (kollektív tudatban létezik)
- beszéd: ennek egyéni megvalósulása.
Ebből az következik, hogy a nyelv és a beszéd nem biztos, hogy egybevágó, a beszéd az egyéni képességektől függő.

Noam CHOMSKY (a bostoni MIT egyetem professzora) korunk elismert nyelvésze (1928- ). Munkássága alapján, őt nevezik az un. generatív nyelvészeti iskola megteremtőjének.
Szerinte az emberi nyelv mélystruktúráját olyan veleszületett képzési és átalakítási szabályok alkotják, amelyek genetikai adományként jellemzik fajunkat. A gyermek nyelvi kompetenciája tanulás nélkül is kialakul, elégséges az olyan környezet, amelyben ki van téve a beszéd állandó hatásának. Véleménye szerint a nyelvi kompetencia független az intelligenciától.Chomsky alaptétele megkülönbözteti a
- nyelvi kompetenciát (képességet): a grammatikai szabályok összessége alkotja a beszélő nyelvismeretét és a
- nyelvi performanciát (beszédtevékenységet): az elsajátított anyanyelvi képességek konkrét beszédben történő megnyilvánulását.

Roman Oszipovics JAKOBSON (1896-1981) orosz származású amerikai nyelvész, szemiotikus, irodalomkutató volt. Kommunikációs modellje megalkotásakor a kommunikációs aktus alapelemeiből indult ki, vagyis abból a hat tényezőből, amire szükség van a kommunikáció létrejöttéhez.

k

Elemek

Jellemzők

kommunikátor

Az üzenetben megjelennek a kommunikátor által kibocsátott szubjektív elemek is (érzelmek, attitüdök, réteghelyzet).

befogadó

A befogadóban az üzenet hatást vált ki, aminek a meggyőző kommunikációban van nagy szerepe (reklám, propaganda).

kontextus

Az üzenet valóságtartalma tárul fel; a valóság tényszerű, ok-okozati vonatkozása. (Szövegkörnyezet)

üzenet

Az üzenet (közlemény) önmagához való viszonya.

kontaktus

A csatorna a befogadó és a kommunikátor közötti kapcsolat fenntartását biztosítja. (A természetes vagy mesterséges kommunikációs csatornák állandó nyitva tartása.)

kód (dekód)

A sikeres kommunikáció feltétele a közös kódrendszer használata (dekódolással az üzenetet a befogadó értse meg).

Kapcsolat   BOKKE Bokor Közösségfejleszto Kulturális Egyesület                                                             design by exa.hu